Daniele Carpi – Herbarium

Stampa su carta fotografica opaca, inserti vegetali, 21 x 29,5 cm, 4 serie da 3 copie ciascuna / Print on opaque photo paper, plant inserts, 21 x 29.5 cm, 4 sets of 3 copies each